Chuyến đến nội dung chính

Làm cách nào để tôi xóa dữ liệu và tiến trình trò chơi của mình?