Chuyến đến nội dung chính

Chuỗi và kết hợp là gì? Làm cách nào để có chúng?