Chuyến đến nội dung chính

Làm cách nào để tắt âm thanh trong trò chơi?