Chuyến đến nội dung chính

Làm sao để lưu và đồng bộ hóa tiến trình trò chơi của tôi trên các thiết bị?